Beleidsregel Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers


Subsidie voor bevorderen deskundigheid vrijwilligers

De gemeente Heumen kent een financiële regeling voor Heumense organisaties zonder winstoogmerk: Beleidsregel subsidiëring deskundigheidsbevordering vrijwilligers. Deze regeling is bedoeld om de deskundigheid van vrijwilligers te bevorderen. Deze beleidsregel is in oktober 2016 geactualiseerd. Het subsidieplafond voor Beleidsregel subsidiëring deskundigheidsbevordering vrijwilligers is voor kalenderjaar 2017 vastgesteld op € 2.500. Te verdelen op basis van volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag. De regeling is voor incidentele financiële lasten en dus niet voor opfris- en herhalingscursussen.

Deskundige vrijwilligers zijn belangrijk voor elke organisatie. De kosten van deskundigheidsbevordering zijn voor kleinere vrijwilligersorganisaties vaak een belemmering om (meer) initiatieven op dit vlak te ondernemen. De gemeente Heumen stelt daarom via de beleidsregel jaarlijks een bedrag beschikbaar, waarbij geldt: op = op. Het bedrag kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een workshop over een speciaal onderwerp dat aansluit bij de taken van de vrijwilliger(s), een scholing over EHBO, een cursus over omgaan met leden met een beperking of een training bestuurswerk voor bestuursleden.

Aanvraagformulier

  • Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet uw aanvraag voldoen aan de voorwaarden in de beleidsregel. Lees die daarom door voordat u een aanvraag doet.
  • Ook dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen en minimaal twee maanden voor aanvang van de scholing in te dienen.
  • De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het door u is ondertekend.
  • Het aanvraagformulier kunt u alleen bij het Subsidiesteunpunt aanvragen, via de mail heumen@Heumen.nl.
  • Het ingevulde en onderstekende formulier graag via de post sturen naar gemeente Heumen, t.a.v.  Subsidiesteunpunt, Kerkplein 6, 6581 CA Malden. U kunt het ook (ondertekend) mailen naar heumen@heumen.nl, ter attentie van het Subsidiesteunpunt.
  • U ontvangt van de gemeente een ontvangsbevestiging. Als u geen tegenbericht heeft ontvangen, is uw aanvraag niet ontvangen en kan dan niet in behandeling worden genomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw bestanden te groot zijn.

Meer informatie

De Beleidsregel subsidiëring deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2016 vindt u ook op de website van de gemeente Heumen, onder Bestuur > Verordeningen en beleidsregels. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de contactpersoon mevrouw C. Quant. Dat kan via de mail: cquant@heumen.nl of via telefoonnummer: 024-358 84 47 (bij geen gehoor via de receptie 024-358 83 00).