Vrijwilligersbeleid

Een goed opgezet vrijwilligersbeleid, kan er toe bijdragen dat:

 • Meer vrijwilligers zich tot de organisatie voelen aangetrokken. 
 • Vrijwilligers zich langer thuis voelen en actief blijven. 
 • Kennis en expertise beter worden benut en behouden. 
 • Efficiënter wordt gewerkt en meer kwaliteit wordt geleverd.

Vrijwilligersbeleid opstellen

Wie werkt met vrijwilligers, dient verantwoordelijk met hen om te gaan. Er zijn organisaties die daarin een goede traditie hebben opgebouwd, maar dat is niet overal het geval.

Gelukkig zien steeds meer organisaties het belang in van goede werkomstandigheden voor vrijwilligers. Zowel in immateriële zin (taakverdeling, begeleiding, inspraak), als in materiële zin (onkostenvergoeding, verzekering en dergelijke).

Een vrijwilligersbeleid wordt echt motiverend als met de belangen van de organisatie én de vrijwilligers rekening wordt gehouden.

Beleid is op zich niet ingewikkeld. Het betekent: je doelen bepalen en vaststellen op welke manier je die doelen wilt bereiken. Het in het oog houden van wat je allemaal wilt, kijken wat daarbij mogelijk en onmogelijk is en vervolgens beslissingen nemen.

 

Beleidsregels

 • Wat is het doel en waarom?
 • Welke kosten brengt het bereiken van het doel met zich mee?
 • Wat is het bestedingsplan?
 • Hoe kom je aan geld?
 • Wie kunnen aan welk onderdeel het beste meewerken?
 • Binnen welke tijd moet wat gedaan worden?
 • Wie heeft de eindverantwoordelijkheid omtrent de uitvoering van het beleid?

 

Intern en extern beleid

In het interne beleid wordt de verhouding tussen bestuur en medewerkers nader uitgewerkt. Het gaat daarbij om het geheel van regels over taak-, functie- en bevoegdhedenverdeling en de manier van communiceren.

Het externe beleid beschrijft het doel, de doelgroepen, samenwerkingspartners, werkwijze en termijnplanning.

Het vrijwilligersbeleid vormt een onderdeel van het intern beleid, terwijl vrijwilligers zelf meestal het externe beleid helpen uitvoeren. Dat speelt met name in grote oganisaties.

 

Checklist

Als u behoefte heeft aan het in beeld brengen van het vrijwilligersbeleid van uw organisatie, dan kunt u gebruik maken van een overzichtelijke checklist. Ook kunt u een afspraak maken met het steunpunt om samen een analyse te maken. Daar zijn geen kosten aan verbonden.