Privacy

Privacyverklaring Gemeente Mook en Middelaar, vacaturebank Vrijwilligerscentrale

 

1. Algemeen

Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6, 6585 AP te Mook, heeft als doel het versterken en ondersteunen van vrijwilligerswerk in gemeente Mook en Middelaar en omgeving en het verrichten van al wat hiermee verband houdt.  

Gemeente Mook en Middelaar heeft de bescherming van de privacy van vrijwilligers en organisaties hoog in het vaandel staan. Wij behandelen en beveiligen de persoonlijke gegevens van vrijwilligers en contactpersonen van organisaties die bij ons staan ingeschreven met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Gemeente Mook en Middelaar is Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat de gemeente Mook en Middelaar de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving daarvan.

Gemeente Mook en Middelaar verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving. Als wettelijke grondslag voor deze verwerking hanteert Gemeente Mook en Middelaar: wettelijke verplichting, overeenkomst, toestemming en ook het gerechtvaardigd belang van Gemeente Mook en Middelaar: het uitvoeren van onze doelstelling en dienstverlening.

 

2. Persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze website verzamelen wij persoonsgegevens om u op een juiste wijze behulpzaam te kunnen zijn. Zo maken wij gebruik van cookies om onder meer een betere werking van de website te realiseren.

Gemeente Mook en Middelaar verwerkt ook andere persoonsgegevens om onze dienstverlening op een juiste wijze uit te kunnen voeren en daardoor onze doeleinden te kunnen realiseren.

Als u zich bijvoorbeeld als vrijwilliger of talent aanmeldt verwerken wij contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres ter uitvoering van de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld.  Indien een jongere zich wil aanmelden als vrijwilliger en jonger is dan 16 jaar dan kan dit alleen met toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Als een maatschappelijke organisatie zich aanmeldt worden naam, telefoon, e-mailadres van de contactpersoon van deze organisatie verwerkt.

Afhankelijk van de activiteit waarvoor u zich aanmeldt, zal Gemeente Mook en Middelaar aanvullende gegevens registreren als dit nodig is voor het uitvoeren van de betreffende activiteit. 

Onze doeleinden zijn onder meer het bemiddelen en informeren van vrijwilligers; e-mailservice voor toezending van passende vacatures; opname in onze talentenbank mits u zich daarvoor heeft aangemeld en het versturen van nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven worden alleen aan u verstuurd indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. In iedere nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden.

 

3. Privacy rechten

U heeft de volgende privacy rechten:

  • Recht op inzage: u kunt inzien welke persoonsgegevens Gemeente Mook en Middelaar van u verzamelt en verwerkt en ook informatie opvragen over onder meer het doel van de verwerking.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: u kunt Gemeente Mook en Middelaar verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen, indien uw gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn.
  • Recht op beperking van de verwerking: u kunt Gemeente Mook en Middelaar verzoeken minder persoonsgegevens van u te verwerken, bijvoorbeeld in de periode dat u bezwaar maakt tegen het verwerken van persoonsgegevens.
  • Recht op vergetelheid: u heeft het recht om persoonsgegevens door Gemeente Mook en Middelaar te laten verwijderen indien wij uw gegevens bijvoorbeeld niet langer nodig hebben voor het doel.
  • Overdracht van uw gegevens: u kunt Gemeente Mook en Middelaar verzoeken om u een machineleesbare kopie van de persoonsgegevens te verstrekken en u heeft ook het recht om die persoonsgegevens door ons over te laten dragen aan een andere organisatie.
 • Bezwaar: u kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Gemeente Mook en Middelaar.Een verzoek tot uitoefening van deze rechten kunt u doen door een e-mail te sturen naar gemeente@mookenmiddelaar.nl of ons te bellen op (024) 696 91 11.Een dergelijk verzoek zal door ons in behandeling worden genomen indien uw identiteit kan worden vastgesteld aan de hand van een kopie van een geldig ID-bewijs. Uitsluitend uw naam is voor de vaststelling van uw identiteit relevant, u wordt dan ook verzocht om alle overige gegevens op deze kopie onleesbaar te maken 
 • Indien u het niet eens bent met onze reactie op een door u uitgeoefend recht, dan kunt hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

4. Beveiliging van persoonsgegevens

Gemeente Mook en Middelaar heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en hebben uitsluitend daartoe bevoegde medewerkers toegang tot persoonsgegevens.

Gemeente Mook en Middelaar heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan bedoelde fysieke en organisatorische maatregelen getroffen.

 

5. Bewaartermijn gegevens

Gemeente Mook en Middelaar bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede uitvoering van haar dienstverlening en ik elk geval zolang de specifieke regelgeving vereist.

 

6. Uitwisseling van gegevens   

Gemeente Mook en Middelaar kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Gemeente Mook en Middelaar sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten waarin onder meer is opgenomen dat zij uitsluitend persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken en dat zij voldoende waarborgen bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. 

Gemeente Mook en Middelaar garandeert dat zij geen (persoons)gegevens aan derden verkoopt, verhuurt, of anders commercieel ter beschikking stelt. Alleen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat (zoals de Belastingdienst) of indien u daartoe uitdrukkelijke toestemming verleent, zal Gemeente Mook en Middelaar (persoons)gegevens aan derden ter beschikking stellen. 

 

7. Cookies

Wij maken op deze website gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een pc, tablet of mobiele telefoon opslaat als de website wordt bezocht en die door de website kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik of het functioneren van onze website. Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken door onder meer toegang tot beveiligde gedeeltes van de website mogelijk te maken. Voor alle andere soorten cookies, zoals marketingcookies, hebben we uw toestemming nodig. Die vragen we dan ook.

Voor onze website maken we gebruik van Google Analytics. Door Google Analytics worden volledig geanonimiseerd gegevens verzameld over het bezoekersgedrag. Zo kunnen wij zien hoe onze websitebezoekers onze website gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt voor de inrichting van de website en om de werking van de website verder te optimaliseren.

De gegevens van Google Analytics worden opgeslagen in een server in Amerika. Hiervoor geldt het privacy beleid van Google en meer in het bijzonder het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere doeleinden. De gegevens die wij verkrijgen uit Google Analytics worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en zijn niet bedoeld voor extern gebruik door andere partijen dan Gemeente Mook en Middelaar.

Op onze website kunt u YouTube filmpjes direct afspelen en vacatures, pagina’s en nieuwsberichten delen op uw persoonlijke social media account door middel van de social share feeds van Facebook en Twitter. Deze feeds werken door middel van stukjes code die van Facebook of Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. U wordt geadviseerd de privacyverklaring van Facebook en Twitter te lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

Links naar websites derden

Op onze website is tevens een aantal links naar websites van andere organisaties opgenomen. Gemeente Mook en Middelaar is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze derden persoonsgegevens verwerken. Lees hiervoor de privacy verklaringen van deze betreffende organisatie.

 

Meer informatie

U kunt op de website van de consumentenbond www.consumentenbond.nl meer informatie vinden over cookies en het verwijderen van cookies.

Toestemming

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/mookenmiddelaar

 

8. Wijzigingen in privacyverklaring

Gemeente Mook en Middelaar behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Indien u deze verklaring geregeld raadpleegt, blijft u op de hoogte van deze wijzigingen. U kunt de laatste versie van deze privacyverklaring altijd terugvinden op onze website.

 

9. Contact

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of het privacy beleid van Gemeente Mook en Middelaar kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar gemeente@mookenmiddelaar.nl  of ons te bellen op (024) 696 91 11.

 

 

 

 

Versie 1.4 2018