Missie en visie

Visie

De Vrijwilligerscentrale Nijmegen versterkt en ondersteunt het vrijwilligerswerk in Nijmegen en omgeving. We zijn er bij de Vrijwilligerscentrale Nijmegen van overtuigd dat vrijwillige inzet voor een leefbare samenleving van onschatbaar belang is. Vrijwillige inzet van inwoners is zo belangrijk omdat het:

 • onbetaalbare zorg, diensten en activiteiten oplevert,
 • de meest vanzelfsprekende manier is om maatschappelijke betrokkenheid te uiten,
 • velen de mogelijkheid biedt om maatschappelijk mee te doen,
 • sociaal kapitaal, sociale netwerken en onderling vertrouwen oplevert,
 • een positieve invloed heeft op de eigenwaarde,
 • bijdraagt aan het ontwikkelen en uitbreiden van persoonlijke en sociale vaardigheden.


De Vrijwilligerscentrale Nijmegen bevordert een maatschappelijk klimaat, dat uitnodigt en uitdaagt tot vrijwillige inzet en leidt tot participatie van burgers, organisaties en bedrijven met speciale aandacht voor kwetsbare groepen.

 

Missie

In het kader van het huidige Wmo-beleid wordt er door de overheid een duidelijk beroep gedaan op het tonen van actief burgerschap. Zij brengt de termen 'participatie' en 'participatiemaatschappij' daarbij veelvuldig ter sprake. De vraag is echter hoe we hier als inwoners van Nijmegen vorm aan kunnen geven. De Vrijwilligerscentrale Nijmegen beseft als geen ander hoe breed het spectrum van vrijwilligerswerk is en wat er nodig is om de leefbaarheid in wijk, stad en regio te stimuleren en te verbeteren. Het leveren van een actieve bijdrage aan de directe leefomgeving kan op de meest uiteenlopende manieren plaatsvinden.

Als Vrijwilligerscentrale Nijmegen merken we dat er in de huidige, veranderende maatschappij steeds meer van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties wordt gevraagd en verwacht. Daarom verdienen mensen die zich vrijwillig en belangeloos inzetten alle mogelijke ruimte en professionele ondersteuning die nodig is. Aandacht voor mensen met een participatieachterstand is daarbij van groot belang.

Hierdoor stimuleren en ondersteunen wij vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en willen we een bijdrage leveren om (lokale) vrijwillige inzet voor de toekomst te behouden en waar mogelijk te vergroten. Als koepelorganisatie binnen het Nijmeegse vrijwilligersveld zien we het als onze taak om zoveel mogelijk burgers te laten deelnemen aan vrijwilligerswerk.

 

Onze kerntaken zijn:

 • bemiddelen tussen vraag en aanbod van vrijwilligers en maatschappelijke organisaties,
 • adviseren, informeren en ondersteunen van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken,
 • bieden van een platform voor deskundigheidsbevordering,
 • promoten van het vrijwilligerswerk,
 • behartigen van belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

 

Nieuwsgierig naar ons beleid?

Wil je meer weten? Download hier ons Strategisch beleidsplan 2018 - 2022. Hierin lees je waar de Vrijwilligerscentrale Nijmegen voor staat. Ook lees je over actuele ontwikkelingen, en de doelen die we nastreven.