Betaald werk gaat altijd voor vrijwilligerswerk?

Geplaatst op 16 oktober 2017 09:16

Betaald werk gaat altijd voor vrijwilligerswerk…

Het ligt er maar aan vanuit welk perspectief je dit bekijkt. Maar…. als het gaat over mensen met een uitkering dan zou dat in de praktijk wel zo moeten zijn. Mensen met een uitkering die vrijwilligerswerk willen doen moeten zich aan bepaalde regels houden. De belangrijkste regel is dat ze zich beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt.

Uitkering in combinatie met een vrijwilligersovereenkomst
Voor het maken van afspraken over de uitvoering van vrijwilligerswerk sluiten organisaties over het algemeen een vrijwilligerscontract of vrijwilligersovereenkomst, waarbij de laatste benaming in dit kader vanzelfsprekender is.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Organisaties en cliënten moeten op de vrijwilliger kunnen rekenen. Het is dus zaak over en weer duidelijk te maken welke taken de vrijwilliger op zich zal nemen, hoe vaak, wanneer en op welke manier.
Met het aangaan van verplichtingen mag echter het vrijwilligerskarakter van het werk niet verloren gaan. Aan de andere kant is het net zo belangrijk af te spreken hoe je je daarbij als vrijwilliger beschikbaar zal houden voor de arbeidsmarkt. Organisaties zijn zich er niet altijd van bewust dat vrijwilligers met een uitkering problemen kunnen krijgen met de gemaakte, en in een vrijwilligersovereenkomst vastgelegde, afspraken. Vrijwilligers zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij hier in principe zelf afspraken over kunnen, of misschien wel moeten, maken.

De gemeente Nijmegen wil organisaties erop attenderen dat zij geen afspraken opnemen in een vrijwilligersovereenkomst die “het zich beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt” in de weg staan en in strijd zijn met de verplichtingen van mensen met een uitkering. Als er een conflict of spanning ontstaat tussen de afspraken die iemand heeft gemaakt in het kader van het vrijwilligerswerk en verplichtingen vanwege de uitkering, gaan deze laatste voor.

Doelstelling is dat de afspraken bijdragen aan duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen. Uiteraard is het belangrijk dat de afspraken zodanig gemaakt worden dat beide partijen hier mee uit de voeten kunnen.

Voorbeelden van mogelijke afspraken:

  • Wanneer voor vervanging een beroep moet worden gedaan op de betreffende vrijwilliger, wordt rekening gehouden met dagen waarop hij/zij niet beschikbaar is. Het schept duidelijkheid over en weer als deze dagen ook worden benoemd.
  • Voor activiteiten in het kader van het verkrijgen van betaald werk zoals sollicitatietraining, sollicitatiegesprekken e.d. kan de vrijwilliger altijd vrij krijgen. De vrijwilliger geeft dit zo spoedig mogelijk aan zodat, indien nodig, tijdig vervanging geregeld kan worden. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de afspraken voor dergelijke activiteiten vaak pas kort van tevoren bekend zijn.
  • De vrijwilliger neemt bij het beëindigen van de vrijwilligersovereenkomst in principe een termijn van 1, of in sommige gevallen 2, maanden in acht. Wanneer daar door het aanvaarden van een betaalde baan niet aan kan worden voldaan, dient de vrijwilliger het werk zorgvuldig over te dragen, dan wel af te ronden.

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering kijk hier

Zoek een vacature

Uitgebreid zoeken