Informatie en advies

Rechten en plichten voor vrijwilligers

Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Het is goed om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen. Maak goede afspraken over:

  • de inhoud van het werk
  • werktijden en het aantal uren dat u werkt
  • begeleiding en scholing
  • verzekering
  • onkostenvergoeding

Onkostenvergoeding

Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Organisaties die dat wél doen, vergoeden de werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) of geven een (vaste) vergoeding per dagdeel. Meestal betaalt u hiervan ook de reiskosten. Er zijn wettelijke regels voor het ontvangen van een vergoeding naast betaald werk of uitkering. Deze zijn o.a. hier te vinden.

Verzekering

De gemeente Overbetuwe draagt het vrijwilligerswerk een warm hart toe en wil dat iedereen onbezorgd vrijwilligerswerk kan doen. Daarom heeft zij voor alle vrijwilligers binnen de gemeente Overbetuwe een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Voor meer informatie zie hier

Vrijwilligerswerk en uitkering

Vrijwilligerswerk naast een bijstandsuitkering is toegestaan maar moet wel gemeld worden bij de uitkeringsinstantie.

Mensen met een bijstandsuitkering boven de 27 jaar mogen voor het vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding ontvangen. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten of een vast bedrag dat niet hoger is dan € 95,- per maand en maximaal € 764,- per jaar. Wanneer de gemeente beslist dat het vrijwilligerswerk toetreding tot de arbeidsmarkt bevordert mag een uitkeringsgerechtigde een vrijwilligersvergoeding ontvangen van € 150,- per maand tot een maximum van € 1500,- per jaar.

In plaats van de vrijwilligersvergoeding heeft de gemeente ook de mogelijkheid om een een- of tweemalige premie van ten hoogste €2.340,- (2015) per kalanderjaar, voor zover het vrijwilligerswerk naar het oordeel van het college bijdraagt aan arbeidsinschakeling. Ook andere instanties mogen deze premie verstrekken, maar moeten dat eerst voorleggen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Voor vrijwilligers onder de 27 jaar met een bijstandsuitkering geldt dat iedere betaling anders dan een vergoeding van de daadwerkelijke kosten gekort wordt op de uitkering.

Tegenprestatie

In de participatiewet moeten bijstandsgerechtigden een tegenprestatie leveren voor hun bijstandsuitkering. Een tegenprestatie is een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. Gemeenten leggen in een eigen lokale verordening inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie vast.

Meer informatie over vrijwilligerswerk en uitkering op vrijwilligerswerk.nl.

 

UWV en vrijwilligerswerk

De werkloosheid is in juli gestegen tot boven de half miljoen: 694.000 mensen staan als werkzoekend geregistreerd. Steeds vaker wordt VSP Overbetuwe de vraag gesteld of je als werkloze vrijwilligerswerk mag doen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV: "Hoe zit het met vrijwilligerswerk"

 

Minder gedoe voor vrijwilligers

In februari 2016 is er een publicatie uitgebracht waarin wet en regelgeving rondom vrijwilligerswerk voor vrijwilligers(organisaties) en gemeenten overzichtelijk zijn weergegeven. Deze publicatie is hier te vinden.