Privacy

 

Privacyverklaring Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal

  1. Algemeen

Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal, gevestigd aan de Pastoor Jansstraat 2 te Beneden-Leeuwen, heeft als doel het versterken en ondersteunen van vrijwilligerswerk in West Maas & Waal en omgeving en het verrichten van al wat hiermee verband houdt.  

Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal heeft de bescherming van de privacy van vrijwilligers en organisaties hoog in het vaandel staan. Wij behandelen en beveiligen de persoonlijke gegevens van vrijwilligers en contactpersonen van organisaties die bij ons staan ingeschreven met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving daarvan. 

Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving. Als wettelijke grondslag voor deze verwerking hanteert Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal: wettelijke verplichting, overeenkomst, toestemming en ook het gerechtvaardigd belang van Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal: het uitvoeren van onze doelstelling en dienstverlening.

2.      Persoonsgegevens 

Als u gebruik maakt van onze website verzamelen wij persoonsgegevens om u op een juiste wijze behulpzaam te kunnen zijn. Zo maken wij gebruik van cookies om onder meer een betere werking van de website te realiseren. 

Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal verwerkt ook andere persoonsgegevens om onze dienstverlening op een juiste wijze uit te kunnen voeren en daardoor onze doeleinden te kunnen realiseren. 

Als u zich bijvoorbeeld als vrijwilliger of talent aanmeldt verwerken wij contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres ter uitvoering van de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld.  Indien een jongere zich wil aanmelden als vrijwilliger en jonger is dan 16 jaar dan kan dit alleen met toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Als een maatschappelijke organisatie zich aanmeldt worden naam, telefoon, e-mailadres van de contactpersoon van deze organisatie verwerkt.

Afhankelijk van de activiteit waarvoor u zich aanmeldt, zal Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal  aanvullende gegevens registreren als dit nodig is voor het uitvoeren van de betreffende activiteit. 

 

Onze doeleinden zijn onder meer het bemiddelen en informeren van vrijwilligers; e-mailservice voor toezending van passende vacatures; opname in onze talentenbank mits u zich daarvoor heeft aangemeld en het versturen van nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven worden alleen aan u verstuurd indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. In iedere nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden. 

 

 

3.      Privacy rechten

U heeft de volgende privacy rechten:

  • Recht op inzage: u kunt inzien welke persoonsgegevens Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal van u verzamelt en verwerkt en ook informatie opvragen over onder meer het doel van de verwerking.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: u kunt Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal verzoeken uw

persoonsgegevens te wijzigen, indien uw gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn.

  • Recht op beperking van de verwerking: u kunt Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal verzoeken minder persoonsgegevens van u te verwerken, bijvoorbeeld in de periode dat u bezwaar maakt tegen het verwerken van persoonsgegevens. 
  • Recht op vergetelheid: u heeft het recht om persoonsgegevens door Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal te laten verwijderen indien wij uw gegevens bijvoorbeeld niet langer nodig hebben voor het doel.
  • Overdracht van uw gegevens: u kunt Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal verzoeken om u een machineleesbare kopie van de persoonsgegevens te verstrekken en u heeft ook het recht om die persoonsgegevens door ons over te laten dragen aan een andere organisatie.
  • Bezwaar: u kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal.

 

Een verzoek tot uitoefening van deze rechten kunt u doen door een e-mail te sturen naar vrijwilligers@meerwaardemaasenwaal.nl of ons te bellen op 0487 506520.

 

Een dergelijk verzoek zal door ons in behandeling worden genomen indien uw identiteit kan worden vastgesteld aan de hand van een kopie van een geldig ID-bewijs. Uitsluitend uw naam is voor de vaststelling van uw identiteit relevant, u wordt dan ook verzocht om alle overige gegevens op deze kopie onleesbaar te maken.

Indien u het niet eens bent met onze reactie op een door u uitgeoefend recht, dan kunt hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

4.           Beveiliging van persoonsgegevens

Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en hebben uitsluitend daartoe bevoegde medewerkers toegang tot persoonsgegevens.

Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan bedoelde fysieke en organisatorische maatregelen getroffen. 

5.            Bewaartermijn gegevens

Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede uitvoering van haar dienstverlening en in elk geval zolang de specifieke regelgeving vereist.

 

6.           Uitwisseling van gegevens   

Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten waarin onder meer is opgenomen dat zij uitsluitend persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken en dat zij voldoende waarborgen bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. 

Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal garandeert dat zij geen (persoons)gegevens aan derden verkoopt, verhuurt, of anders commercieel ter beschikking stelt. Alleen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat (zoals de Belastingdienst) of indien u daartoe uitdrukkelijke toestemming verleent, zal Vrijwilligerssteunpunt West Maas & Waal (persoons)gegevens aan derden ter beschikking stellen.